Sparen in uw eigen BV

Box3 vermogen of Box2 vermogen ?

Bij de inwerkingtreding van het nieuwe belastingstelsel zijn er drie boxen gecreëerd waarover belasting wordt geheven naar een eigen grondslag en met een eigen tarief.

Box1 Werken en wonen

In deze box is belast alles wat uit werken of voormalig werken (zoals pensioen etc) aan inkomen wordt verkregen en is tevens de hypotheekrenteaftrek opgenomen die weer in mindering komt op dit inkomen (uiteraard wel rekening houdend met het eigenwoning forfait. ) Het tarief wordt progressief opgebouwd en komt uiteindelijk uit op een maximum van 52 % belasting.

Box2 Aanmerkelijk belang

Van aandelenbezit van 5 % en hoger wordt aangenomen dat dit zogenaamde aanmerkelijk belang aandelen zijn. Wanneer op de gehouden aandelen dividend wordt uitgekeerd dan moet daar belasting over betaald worden. Deze belasting bedraagt 25 % van het dividend en de uitkerende vennootschap houdt alvast 15 % in, de andere 10 % wordt op basis van de aangifte verrekend. (in 2014 was het tarief gedifferentieerd en moest over de eerste € 250.000,- 22 % dividendbelasting betaald worden). Wel heeft de inhoudende vennootschap al vennootschapsbelasting betaald over de winsten die zij aan de uitkeerbare reserves hebben toegevoegd. Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 20 % over de eerste € 250.000,- en 25 % over het meerdere. Blijft echter het gegeven dat de belastingdruk per saldo lager is als 52 %.

Box3 Vermogen

Over de bezittingen onder aftrek van de schulden en rekening houdend met een persoonlijke vrijstelling van ca € 20.000,- per persoon wordt een (fictieve) heffing belast van 4 % van dat vermogen. Over die fictieve heffing van 4 % wordt een belasting gerekend van 30 %. Per saldo is dat dus een belastingdruk van 1,2 % over het vermogen.

Als het vermogen voor een belangrijk deel bestaat uit liquide middelen en daar wordt op een depositorekening slechts 2 % over vergoed dan is de belastingdruk al 2,4 % over dat vermogen en wordt er meer belasting betaald als dat er netto overblijft.

Sparen in de eigen BV

Door het geld over te brengen in een vennootschap waarvan u meer dan 5 % van de aandelen houdt kan er in ieder geval voorkomen worden dat er 1,2 % belasting over betaald wordt. U brengt het vermogen over van box3 naar box2 of box 1. Als u een lening aangaat met uw BV dan wordt de vordering die u heeft een box1 lening die belast is tegen het progressieve tarief. Dat kan dan overigens nog steeds voordeliger zijn omdat het werkelijke rendement wat u behaalt belast wordt. Nog gunstiger is om het geld in de vorm van kapitaal (aandelenkapitaal en/of agio) in de BV te storten. Daarmee wordt het bedrag box2 vermogen dat pas dan belast wordt als dat als dividend wordt uitgekeerd. Het gestorte kapitaal wordt belast tegen het daadwerkelijk behaalde rendement en wel tegen het tarief van de vennootschapsbelasting . Als u geld wilt opnemen (bijvoorbeeld ter consumptie) dan betaald de vennootschap u agio terug of keert dividend uit.

Geef een reactie